วิสัยทัศน์

  •  
  •  
  •  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพร้อมก้าวสู่สังคมโลกอย่างมีความสุข โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนเป็น “การจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน วิถีพุทธเน้นจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”