ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงานการจัดทำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (English- Mathematics Program) : EMP ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย