ศึกษาดูงานการดำเนินการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 11 มกราคม 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การต้อนรับ นายวีระ  พุ่มไม้  ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์  รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียน SME : Science Math English)  และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษขึ้นในปีการศึกษา 2565 ต่อไป ภายใต้แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ ห้องประชุมไทยคม  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา