ศึกษาดูงานการลดการใช้กระดาษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสมพร  สินสมุทร  หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ และคณะครูกลุ่มงานอำนวยงาน ศึกษาดูงานการลดการใช้กระดาษ ณ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา และโรงเรียนเมืองเชลียง