ศึกษาดูงานของปราชญ์ชาวบ้าน นายสุทิน ทองเอ็ม หรือ “จ่าก้อง”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นวันที่สอง กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการ ศึกษาดูงานของปราชญ์ชาวบ้าน นายสุทิน ทองเอ็ม หรือ “จ่าก้อง” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2560 และฟังการบรรยายหัวข้อ “การน้อมนำพระบรมราโชวาทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน” ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ศึกษาการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แยกตามฐานการเรียนรู้ที่กำหนด ภายใต้การบริหารงานของ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าแฝก หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย