ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา