ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นวันที่สาม กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการ ศึกษาดูงาน เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก โดยวิทยากรจากปราชญฺ์ชาวบ้่าน​ บ้านเกาะน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมฟังบรรยายประวัติและพัฒนาการของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และทดลองทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ภาคบ่ายศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยสุโขทัย ฟังบรรยายประวัติความเป็นมา ความเจริญรุ่งเรืองและความสำคัญของเมืองศรีสัชนาลัยในอดีต และเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เตาสังคโลก หลุมขุดค้นทางโบราณคดีวัดชมชื่น และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ณ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย