ศึกษาดูงานโรงเรียนสู่มาตรฐาน สากล SCQA

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายนุตพล ธรรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เพื่อศึกษาการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและนำไปพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐาน สากล SCQA ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา