ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

  •  
  •  
  •  

ภาพถ่ายป้ายศูนย์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและฐานการเรียนรู้


ภาพถ่ายห้องของพ่อ


ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา


ภาพถ่ายฐานการเรียนรู้