ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา


ภาพถ่ายป้ายศูนย์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและฐานการเรียนรู้


ภาพถ่ายห้องของพ่อ


ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา


ภาพถ่ายฐานการเรียนรู้