สนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมสอบในครั้งนี้จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และโรงเรียนหนองตูมวิทยา รวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 204 คน คณะกรรมการคุมสอบจำนวน 30 คน โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นหัวหน้าสนามสอบ