สพม.38 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาวดี นวลจีน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางเพชรรัตน์ ทับจากและนางจิระสุดา พยอม ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนและเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มอบเงิน “กองทุนช่วยเหลือเด็ก-นักเรียน สพม.38” จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้กับบิดาของ เด็กชายธันวา นิ่มทอง นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่บิดาประสบเหตุพิการ(ตัดขาสองข้าง) เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น