สรุปจำนวนนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา

สรุปจำนวนนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ด้วยระบบ TCAS รอบที่ 1 และ รอบที่ 2