สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 (จัดจ้าง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 (จัดซื้อ)