สรุปผลการประชุมผ่านทางไกลของ สพฐ. วันที่ 7 พ.ค. 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยได้กำหนดมาตรการสำหรับการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 มาตรการ คือ
1. หากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
2. หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน
3. ช่องทางหนึ่งคือการเรียนผ่านทีวีดิจิทัล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา ช่องทางต่อมาคือการเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)

ส่วนที่ 1) ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวโดยสรุป
โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 3 ทาง

 1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ
 2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ
 3. สามารถผสมผสานได้

สุดท้ายโรงเรียนสามารถออกแบบเองได้ พร้อมสอนได้จริง ตามบริบทพื้นที่ เน้นว่า “ส่วนกลางทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น”

การประเมินผลระดับชาติยังมีการดำเนินการอยู่

ปฏิทินการจัดการศึกษาปรับเปลี่ยนแค่ปี 2563 เท่านั้น หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิม
ทั้ง สพฐ. และ สพท. งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เน้นการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นสำคัญ


ส่วนที่ 2) ท่านสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ.
มาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกับการแพร่เชื้อโรคโคโรน่า 2019

อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน

 1. นักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวัน แนวทางการบริหารจัดการให้โรงเรียนหารือกับท้องถิ่นในการจัดการให้สอดคล้องกับบริบท
 2. อาหารกลางวันแจ้งเป็นหนังสือราชการมาถึงโรงเรียนแล้ว

ส่วนที่ 3) ท่านรองวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ.
ที่มาของการเรียนผ่านทางไกล “ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร” การดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน DLTV ที่นักเรียนที่อยู่ที่บ้านสถานการณ์เปลี่ยนไปให้โรงเรียนทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยในแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประถมศึกษา สอน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบูรณาการ ครูสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ www.dltv.ac.th

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะเป็นการทดลอง “วิธีการจัดการสอนแบบใหม่ ๆ ให้โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบทางวิชาการ เพราะในอนาคตเราเลี่ยงการเรียนออนไลน์ไม่ได้แน่นอน นี่คือการทดลองที่ดี”


ส่วนที่ 4) นายกวินเกียรติ นนท์พละ

แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเชิงระบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามเหมาะสม

 1. On Site
 2. On Air
 3. Online

ภารกิจของ ผอ.โรงเรียน ผอ.โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อน นอกเหนือความสามารถให้แจ้ง สพท. เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป

 • บริหารจัดการแนวทางต่าง ๆ
 • บริหารจัดการภารกิจประจำวัน
 • รายงานผลการดำเนินการทันทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  ภารกิจของครู

ส่วนที่ 5) ดร.สุวิทย์ บึงบัว และ ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน
การสาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สำหรับระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ท่านเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยเปิดคลิป VDO สาธิตการสอนออนไลน์ ของช่วงชั้นระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย และการประสานงานระหว่าง คุณครูและผู้ปกครอง โดยครูโทรสอบถามความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนผ่านช่องทาง DLTV หรือเรียนออนไลน์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนติดตามความเรียบร้อยโดยการโทรสอบถามครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา

ภารกิจของครู

 • ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนตาม DLTV
 • จัดทำใบงาน
 • สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับ ผปค. ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
 • นัดหมายวันเวลาพบปะนักเรียน

สำรวจข้อมูลผู้ปกครอง ทาง สพฐ. จะจัดสรรกล่องรับสัญญาณไปให้ (เท่าที่จำเป็นและขาดแคลนจริง)

ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด) https://drive.google.com/open?id=1JaftV1DHfBvu0niRB65LPfJlRfL1l1tI

เครดิต… ครูกิ๊กขออนุญาตสรุปเพิ่มเติมและให้เครดิตคุณครูชุติมา @Chutima Visuttikul ที่ส่งมาทางแชทเพื่อให้เป็นแนวทางรายงานสำหรับคุณครูค่ะ