สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุม

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โดยมีนายอัมพร ฉันทรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ และตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด