สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา