สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 – 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565