หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว17-2564-1ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว21-2564


หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว.17/2552 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

ว5093-การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานนะตาม-ว17.2552-ช่วงเปลี่ยนผ่าน


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว3900แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินว23หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างประจำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายครู-2565-ว18-2565หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วยว19.2561แนวทางการบริหารแผนอัตรากำลังสถานศึกษาจังหวัดสุโขทัย

1.-แนวทางการบริหารแผนอัตรากำลังสถานศึกษาจ