อบรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ การบริหารหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีดร.ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา