อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรมและอารมณ์

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคน  เข้าร่วมอบรมในโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านความคิด พฤติกรรมและอารมณ์ โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาทางด้านจิตใจ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไก  และเพื่อวางแผนการช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  ณ หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา