อบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การพัฒนาสถานศึกษารางวัล IQA AWARD

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ และนางสาวชลกาล แก้วทุ่ง เข้าร่วมรับการอบรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การพัฒนาสถานศึกษารางวัล IQA AWARD โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ อาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม