อบรมการเสริมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 23,25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 เข้าร่วมอบรมในโครงการจัดอบรมนักเรียน เยาวชน ในการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนและเยาวชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน สนับสนุนโดย องคารบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  ณ หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา