อบรมตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะวิทยากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดสุโขทัย ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา