อบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุมไทยคม
และอบรมจากที่บ้านของคุณครู