อบรมหลักสูตร Power + Coding ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ครูสิราวรรณ ศรีม่วง และครูอรสา ศรีสันต์ เข้าอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง