อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA Online)

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความรับรู้ ความตระหนักในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย