อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย    นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ  ครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting