อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย
นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางศรีวรรณ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย