อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน “สภานักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ นำประธานสภานักเรียน และรองประธานสภานักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน “สภานักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
กิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ณ หอประชุม ๑๐๙ ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม