อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทย์ฯ

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครู ในโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ด้านวิชาการและวิธีการจัดการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์โรงเรียนอุดมดรุณี เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์