อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม)

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กองสุขศึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม) รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ มีการบรรยายหลักสูตรการพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 8 วิชา โดยมีนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน