อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ และสภานักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมเพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย และเพื่อวางแผนการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียน จัดโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก