อบรมแนวทางการออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS ๕ Step

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ คณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จำนวน ๒๒ คน เข้ารับการอบรมแนวทางการออกแบบนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Step ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง สำหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว PA โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล ณ ห้องประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี