อบรมโครงการดูแลสุขภาพใจ โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ และนักจิตวิทยาศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสายลม วังแผน และนางสาวศศิพร จันทร์ศรี ครูผู้ดูแลระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health Hero เข้าร่วมอบรม ระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ ตามโครงการดูแลสุขภาพใจ โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ และนักจิตวิทยาศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย