อบรมโครงการวัยเรียน สูงดี สมส่วน ปี 2565

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ครูสายลม วังแผน นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการวัยเรียน สูงดี สมส่วน ปี 2565  โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้เจริญเติบโตสมวัย มีรูปร่างสมส่วนตามเกณฑ์อายุ  โดยมี  นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุน ณ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา