อบรม “โครงการ Reinvent การบ่มเพาะเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน”

วันที่ 22 มกราคม 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม “โครงการ Reinvent การบ่มเพาะเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน” รูปแบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเพิ่มพูน พัฒนา และยกระดับศักยภาพทักษะ(Reskill/Upskill) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน ซึ่งระยะการอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2565