เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาจากประสบการณ์จริง ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา