เข้าค่ายลูกเสือ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2563 ของระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิต และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ รวมไปถึงสร้างความสามัคคีให้แก่นักเรียน โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นผู้อำนวยการฝึก ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา