เข้ารับการอบรมโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้ารับการอบรมโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps   โดยวิทยากร อ.ดร.ณัฐกิตติ์  สิริวัฒนาทากุล  จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ณ ห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม