เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่ายกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล นางสาวศศิพร จันทร์ศรี และนายภาณุวัฒน์ บุญเทียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย กิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ จัดโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมพีเคพาเลซแจ้งวัฒนา กรุงเทพมหานคร