เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กุล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ อ่านจับใจความสำคัญ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ และรอบรู้วรรณคดี ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย