เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้กับแกนนำเยาวชน และการจัดเวทีสาธารณะเด็กและเยาวชนเดิน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ครูนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมืองให้กับแกนนำเยาวชนและการจัดเวทีสาธารณะเด็กและเยาวชนเดิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นพลเมืองให้กับแกนนำเยาวชน และร่วมเวทีสาธารณะในการเสนอปัญหาและนำโยบายสาธารณะที่แกนนำเยาวชนสนใจให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมดรุณี, ศาลาการเปรียญวัดราชธานี และสวนสาธารณะริมแม่น้ำยม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย