เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากร ในโครงการ “การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ (computing Science) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสิราวรรณ ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากร ในโครงการ “การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ (computing Science) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ซึ่งการเข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นอย่างดี