เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุโขทัย

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้นางนิภาวรรณ เกตุสาคร และนางมะลิวัลย์ ทองอิน ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด