การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางอรสา ศรีสันต์ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้หน่วยงานได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเข้าใจภัยคุกคามไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่ถูกโจมตี และสามารถทำการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้ถูกต้อง โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา