เข้าร่วมโครงการโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฯ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางสาวหทัยชนก สิงห์คำ ครูผู้รับผิดชอบหัวหน้างานโรงอาหาร ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฯ (Healthy Canteen) เพื่อให้บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีทางเลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และปลอดภัย