เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 4

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน-กงไกรลาศวิทยา นายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และครูพี่เลี้ยงเป็นคณะกรรมการ ซึ่งครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ครูสายลม วังแผน และ ครูศศินา เมฆพัฒน์ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา