เปิดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ระยะที่ 1 (ม.6) ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์