เปิดโลกวิชาการ บูรณาการทักษะชีวิต มีจิตอาสา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ บูรณาการทักษะชีวิต มีจิตอาสา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะวิชาการ และผลงานตามจุดเน้นของโรงเรียน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา