เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสาโดยหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา และสื่อสารภาษาของอาเซียนได้
  3. บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล